Проверете резултата си, чрез Вашия уникален номер!
Check your score through your unique number!

Резултати PGF 2016

Категория „Класическа китара“ Музикални училища

Първа А възрастова група музикални училища до 9 годишна възраст:
Специални награди: Теодор Радев- Плевен и Еne Victor- Ionut- Румъния
Трета награда: Зарко Владков- Бургас и Янтра Миланова- София
Втора награда: Виктор Василев- Плевен и Димитър Ляпчев- София
Първа награда: Калина Асенова- София

Първа Б възрастова група музикални училища до 12 годишна възраст:
Специални награди: Станислав Цветанов- Плевен и Светлин Иванов- Плевен
Трета награда: Александра Иванова- София и Биляна Лазарова- Плевен
Втора награда: Яна Алексиева- Плевен
Първа награда: Василия Петрова- София

Втора възрастова група музикални училища до 15 годишна възраст:
Специални награди: Йоана Анастасова- София и Васко Ковачев- Варна
Трета награда: Кристияна Стоянова- Плевен
Втора награда: Йоан Димчовски- София и Cristescu Leea Helga- Румъния
Първа награда: Mreana Nicoleta Alina- Румъния

Трета възрастова група музикални училища до 19 годишна възраст:
Трета награда: Nícola Stock – Германия и Михаил Виденов – София
Втора награда: Георги Трайков-Македония
Първа награда: Георги Димитров-София

Четвърта възрастова категория музикални училища без възрастови ограничения /No age limits/.
Трета награда: Marco Musso – Италия
Втора награда: Rado Valcu – Румъния
N’Tsai Cyprien – Франция
Първа награда: Nicola Montella- Италия

Категория „Класическа китара” Детски музикални школи:

Първа А възрастова група детски музикални школи до 9 годишна възраст.
Специални награди: Константин Нешков- София
Трета награда: Александър Чулев- София
Втора награда: Теодор Радев- Плевен и Йоана Костадинова- Варна
Първа награда: Дария Нотева- Силистра

Първа Б възрастова група детски музикални школи до 12 годишна възраст:
Трета награда: Янко Янков- Шумен
Втора награда: Станислав Върбанов- София и Илия Осиченко- София
Първа награда: Валери Станев- Варна

Втора възрастова група детски музикални школи до 15 годишна възраст:
Специалнa наградa: Борис Цонев- Плевен
Трета награда: Александър Събев- Силистра
Втора награда: Васко Ковачев- Варна
Първа награда: Тео Николов- София

Трета възрастова група детски музикални школи до 19 годишна възраст:
Трета награда: Не се присъжда
Втора награда: Малин Сотиров- Шумен и Йоанна Исаева- София
Първа награда: Не се присъжда

категория “Акустична китара”

Първа възрастова група „Акустична китара“ до 15 години.
Трета награда: Валентино Диянов- Плевен
Втора награда: Борис Цонев- Плевен
Първа награда: Ива Недялкова- София

Втора възрастова група „Акустична китара“ до 30 години.
Трета награда: Stefanos Dimitriou- Кипър
Втора награда: Боян Дафов- София
Първа награда: Симеон Банков- Плевен

Категория „Китара и глас“ до 25 години.
Трета награда: Хилда Иванова- София
Втора награда: Windswept- Плевен
Първа награда: Anastasia Sharamenko- Украйна

Категория „Свободна сцена“:
специална награда: Different Freedom- Плевен

Results PGF 2016

“Classical Guitar” category

First A age group:
Special prize: Teodor Radev- Pleven/ Bulgaria и Еne Victor- Ionut- Romania
Third Prize: Zarko Vladkov- Bourgas/Bulgaria and Yantra Milanova- Sofia/Bulgaria
Second prize: Viktor Vassilev- Pleven/Bulgaria and Dimitar Lyapchev- Sofia/Bulgaria
First prize: Kalina Assenova- Sofia/Bulgaria

First B age group:
Special prize: Stanislav Tsvetanov- Pleven/Bulgaria and Svetlin Ivanov- Pleven/Bulgaria
Third Prize: Aleksandra Ivanova- Sofia/Bulgaria and Bilyana Lazarova- Pleven/Bulgaria
Second prize: Yana Aleksieva- Pleven/Bulgaria
First prize: Vassilia Petrova- Sofia/Bulgaria

Second age group:
Special prize: Joana Anastasova- Sofia/Bulgaria and Vasko Kovachev- Varna/Bulgaria
Third Prize: Kristyana Stoyanova- Pleven/Bulgaria
Second prize: Joan Dimchovski- Sofia/Bulgaria and Cristescu Leea Helga- Romania
First prize: Mreana Nicoleta Alina- Romania

Third age group:
Third Prize: Nícola Stock– Germany and Michail Videnov- Sofia/Bulgaria
Second prize: Georgi Trajkov- Macedonia
First prize: George Dimitrov- Sofia/Bulgaria

No age limits:
Third Prize: Marco Musso- Italy
Second prize: Radu Valcu– Romania
N’Tsai Cyprien– France
First prize: Nicola Montella- Italy

“Acoustic Guitar” category

First age group:
Third Prize: Valentino Dianov- Pleven/Bulgaria
Second prize: Boris Tzonev- Pleven/Bulgaria
First prize: Iva Nedyalkova- Sofia/Bulgaria

Second age group:
Third Prize: Stefanos Dimitriou- Cyprus
Second prize: Boyan Dafov- Sofia/Bulgaria
First prize: Simeon Bankov- Pleven/Bulgaria

“Guitar and Voice”
Third Prize: Hilda Ivanova- Sofia/Bulgaria
Second prize: Windswept- Pleven/Bulgaria
First prize: Anastasia Sharamenko- Ukraine

“Open Stage” category
Special prize: Different Freedom- Pleven/Bulgaria

About zCore

Online platform that aims to make organizing events easier, secure and anonymous..


A place for everything and everything in its place

All you need to organize your event in one place. The main goal of zCore is to make organization process easier by making it automatic.


100% secure and anonymous

The whole process is anonymous and strongly secured. No outside interference is possible as there is a three-stage-defence and the identification algorithm is similar to the one used in bank transactions.

zCore Beta - Pleven Guitar Festival 2016

Momchil Minkov

Template by BlackTie.com